De Vereniging Tuinwijck

De vereniging heeft een platte organisatiestructuur: officieel is er een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester, maar hun rol is slechts formeel. Binnen de vereniging bestaat een horizontale samenwerking, waarbij alle leden na onderlinge afstemming kunnen bijdragen aan het gezamenlijke doel en eigenaar blijven van hun eigen actie. Projecten worden gefinancierd middels het aanvragen van subsidies, het vinden van sponsoren etc.

De contributie is minimaal en wordt deels gebruikt voor:

 • attenties of bloemen bij feestelijke en minder feestelijke gebeurtenissen binnen de buurt.
 • attenties voor externe partijen.
 • de bewonerswebsite.
 • bankkosten.

Het overige geld blijft in kas voor onverwachte zaken.Vereniging Tuinwijck  –  Ymere

 

In september 1996 heeft Woningbouwvereniging Amsterdam de Jaren ’30-woningen aangekocht. Met deze aankoop kwamen ook de laatste 28 huurwoningen in Tuinwijck in het bezit van deze woningbouwvereniging.
De twee villa’s aan de Nic. de Roeverstraat en beide stationswoningen aan het Oosterspoorplein zijn koopwoningen of eigendom van de NS.

In februari 1997 kregen de bewoners het bericht datde corporatie ‘helaas een zak in de kat had gekocht’: de woningen waren volgens de corporatie technisch in zeer slechte staat en moesten op korte termijn gesloopt worden. Omdat de bewoners deze conclusie niet deelden, hebben zij op 1 juli 1998 gezamenlijk de Vereniging Tuinwijck opgericht.

Doelstelling van de vereniging, zoals die is vastgelegd in de statuten, was ‘het behartigen van de belangen van de bewoners van de Ter Gouwstraat 2 t/m 18 en de Van der Vijverstraat 2 t/m 18, met name het voorkomen van sloop van bedoelde woningen.’

Alle natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, ‘die woonachtig zijn in de onderhavige woningen’, konden lid worden van de vereniging.

Ledenaantal in 1998: 28
Vereniging Tuinwijck –  gemeente

 

In oktober 2004 heeft de gemeente na jarenlange voorbereiding officieel een begin gemaakt met de sanering van het terrein van de voormalige Oostergasfabriek. In het voorjaar van 2005 bleek dat het verwijderen van de vervuilde grond bij een groot aantal bewoners van Tuinwijck tot ernstige gezondheidsklachten leidde. Een groep bewoners heeft er door diverse ludieke acties, wekelijkse gesprekken met gemeente en projectbureaus en nauwe contacten met de media voor gezorgd dat de veiligheidsmaatregelen uiteindelijk sterk zijn aangescherpt en de bewoners financieel zijn gecompenseerd.

Omdat in deze periode heel Tuinwijck werd bedreigd, is begin 2006 de doelstelling van de vereniging aangepast en kregen alle bewoners van achttien jaar en ouder de mogelijkheid lid te worden van de vereniging.

Op 31 mei 2006 zijn de statuten van de vereniging officieel gewijzigd in ‘de behartiging van de belangen – in de ruimste zin des woords – van de inwoners van de buurt Tuinwijck in het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer in Amsterdam. Hieronder worden mede begrepen woon-, huur- en ruimtelijke ordeningsbelangen, gezondheids- en milieuaspecten, bouw- en sloopplannen en verkeers- en parkeerproblematiek.’

Ledenaantal in 2006: 138

Commissie Tuinwijck – Ymere

 

Een van de directe gevolgen van de statutenwijziging was, dat de vereniging niet langer alleen de belangen van de bewoners van de Jaren ’30-woningen behartigde. Dit laatste was een voorwaarde om de gesprekken over beide blokken officieel te kunnen voortzetten. De vereniging daarom in 2012 opdracht van Ymere een aparte commissie opgericht, bestaande uit bewoners van beide blokken.

Doel van de Ymere was sloop/nieuwbouw van de woningen, doel van de commissie was vanzelfsprekend behoud. In het voorjaar van 2013 heeft de corporatie na 18 jaar uiteindelijk toch besloten de woningen te behouden voor de woningmarkt. De toenmalige regiodirecteur van Ymere heeft tijdens een bewonersavond persoonlijk aan alle bewoners verteld dat de woningen op korte termijn gerenoveerd zouden worden. Ymere en de commissie hebben afgesproken gezamenlijk het sociaal plan op te stellen en tevens in nauwe samenwerking de berichtgeving naar de overige bewoners te verzorgen.

Vereniging Tuinwijck en de toekomst

 

De afgelopen 20 jaar zijn we erin geslaagd Tuinwijck stevig op de kaart te zetten en onze buurt en onze buren de bekendheid te geven die we verdienen.

De komende 20 jaar gaan we deze positie uitbouwen en ons meer dan ooit profileren als unieke, sociaal zeer sterke, groene oase midden in een groeiende wereldstad.

Op 11 juli a.s. is de eerstvolgende bijeenkomst.
Bestuursleden

 • Voorzitter: Dorte Holse
 • Secretaris: Ellen Schneider
 • Penningmeester: Peter Nessen
 • Marjan de Vries

Handige gegevens

 • Ledenadministratie: Dorte Holse –  leden@tuinwijcker.nl
 • Gebiedsmakelaar: Stephany van Veen – Stephany.Veen@amsterdam.nl
 • Wijkagent: Gerhard Brouwer – gerhard.brouwer@politie.nl
Kalender
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading

Niets

Activiteit

Overleg

Werk in Tuinwijck

Buurtbijeenkomst

〈 Kickoff werkgroepen 11 July 2017 〉 / locatie en tijd ntb

Wil jij op de hoogte gehouden worden van locatie en tijd, stuur dan aub een email.