Plannen Muiderpoortstation en hotel

Samenvatting en stand van zaken

 

Eerste Bijeenkomst

Eind september 2015 lag bij alle bewoners van Tuinwijck een uitnodiging in de bus voor een informatiebijeenkomst over de ideeën van Otto Nan en Suzanne Oxenaar voor het Muiderpoortstation en het Oosterspoorplein.

In deze uitnodiging gaven beide initiatiefnemers aan, dat de bijeenkomst er op gericht was om met de bewoners in gesprek te gaan. Nan en Oxenaar wilden onze mening onderdeel laten zijn van de verdere planvorming om zodoende, rekening houdend met de belangen van alle partijen, tot een afgewogen plan te komen.

“In samenwerking met de NS hebben we ideeën ontwikkeld voor hergebruik van de bestaande, monumentale gebouwen van het huidige Muiderpoortstation en voor een nieuw gebouw op of aan het plein. Tijdens de presentatie zullen Leon Teunissen en Don Murphy van VMX Architecten de eerste uitwerking van hun ideeën hiervoor laten zien” , aldus de uitnodiging.

Tijdens de presentatie werd al snel duidelijk, dat de ideeën veel verder gingen dan de uitnodiging deed vermoeden: op tafel lag een plan voor de bouw van een hotel op het Linnaeusplantsoen met de capaciteit van het Lloyd Hotel (250  tweepersoons kamers ) en met een hoogte van ca. 24 meter. De stationsgebouwen zouden onderdeel gaan uitmaken van dit hotel. Zo was in het station een foodlab bedacht en zouden op het Oosterspoorplein terrassen moeten komen met de mogelijkheid voor aanvullende activiteiten.

Enkele van de argumenten die voor de ontwikkeling van deze ideeën werden genoemd:

⇒ “Zowel station als plein worden momenteel slecht gebruikt en onderhouden, de sfeer is verre van optimaal.”

⇒ “Hotel Holland kan dit karakteristieke, culturele erfgoed transformeren tot een prominent en uitnodigend baken voor deze omliggende, typisch Amsterdamse wijken. Daarmee zal Hotel Holland een bijdrage leveren aan de veiligheid, het welzijn en de leefbaarheid van dit gebied. Het draagt bij aan de oplossing van het fietsenprobleem en biedt werkgelegenheid voor de buurt en de stad.”

De gemeente was wel geïnformeerd maar had nog geen standpunt ingenomen. Suzanne Oxenaar en Otto Nan hadden zelf dit plan bedacht en wilden het eerst aan alle partijen voorleggen om te kijken of er bij alle partijen ook voldoende draagvlak zou zijn om het plan verder uit te werken.

Voor NS Stations zou het plan een kans betekenen om stations-erfgoed, dat vaak voor een deel leegstaat, een nieuw leven te geven. NS Stations is eigenaar van grond en gebouwen, maar had geen actieve rol in het bouwen of exploiteren van het hotel. Voor de renovatie en de herbestemming van het stationsgebouw tot foodlab zou NS Stations wel een verantwoordelijkheid dragen.

Tot slot werd aangegeven dat minder rendabele onderdelen van het plan – met name de renovatie van het stationsgebouw van Muiderpoort – bekostigd zouden kunnen worden door de exploitatie en de realisatie van het hotel, m.a.w.: zonder hotel géén foodlab en géén restauratie van het station.

De bewoners van Tuinwijck voelden zich overvallen door de grootse plannen.

De komst van een megahotel en het renovatie van het plein stuitten op grote weerstand in de buurt en daarnaast deelden de bewoners, als dagelijkse gebruikers, de conclusies over de veiligheid op het plein absoluut niet.

Om de status van de ideeën op waarde te kunnen schatten en om te kunnen bepalen of een officiële reactie namens de buurt in dit stadium noodzakelijk was, heeft de vereniging in juli 2015 schriftelijke vragen laten stellen in de raad.

Saillant detail: een week na de oriënterende voorlichtingsbijeenkomst werden de plannen al gepresenteerd in de pers[link Parool]

 

Tweede Bijeenkomst

In mei 2016 is tijdens een tweede bijeenkomst een aangepast idee van het hotel gepresenteerd. Ook in dit plan zouden de huidige groenstrook en vrijwel alle bomen langs het Linnaeusplantsoen moeten verdwijnen. Het hotel telde in het nieuwe ontwerp nog steeds 250 kamers, zou vrijwel de gehele lengte van het Linnaeusplantsoen gaan beslaan en ca. 15 hoog worden. Ter compensatie van al het groen dat zou moeten verdwijnen, zou het gebouw een groene uitstraling krijgen.

Ook stond in het ontwerp een nieuwe weg gepland op de plaats van de groenstrook tussen het MCO en de woningen in de Van der Vijverstraat.

 

Was de buurt blij met de nieuwe plannen? Nee!

⇒ Tuinwijck telt 169 huishoudens met in totaal ca. 400 bewoners – het voorgestelde hotel telt 250 tweepersoons kamers met in totaal 500 toeristen. Wanneer de gemeente toestemming zou geven voor deze hotelplannen, zouden er dus dagelijks meer toeristen dan bewoners rondlopen in onze buurt. Dit is geen gezonde ontwikkeling: Tuinwijck is immers gewoon een rustige woonbuurt en een oase van groen tussen de versteende omliggende wijken. Een hotel past niet in deze omgeving.

⇒ Daarnaast staat het verwijderen van zoveel natuur haaks op de ambities van de gemeente, zoals vastgelegd in Koers 2025 en de Structuurvisie 2040. Meer gebruik van groen en water wordt in deze nota genoemd als een van de speerpunten.

⇒ Tot slot: recente studies laten zien dat rust en groen medebepalend zijn voor het geluksgevoel van mensen. Rust en groen zijn de belangrijkste kenmerken van Tuinwijck en de buurt draagt hiermee in belangrijke mate bij aan het welzijn van haar bewoners.

 

Reactie van de vereniging

Uit de gesprekken die de vereniging de afgelopen twee jaar heeft gehad met het bestuur van het stadsdeel en uit de schriftelijke vragen die namens de buurt zijn gesteld in de raad, werd duidelijk, dat het hotel niet op de agenda stond van het stadsdeel: de plannen waren absoluut niet concreet en er was geen enkele vergunning aangevraagd, dus het stadsdeel hield zich hier in 2016 niet mee bezig.

In de hotelmonitor werd – én wordt! – Tuinwijck evenmin genoemd als plaats voor mogelijke hotelontwikkelingen.

Er was voor de vereniging tot nu toe dan ook geen enkele noodzaak om namens de buurt met een officiële reactie te komen.

Link: gestelde vragen – .pdf
Link: antwoorden -.pdf

 

Huidige stand van zaken

Sinds de laatste bijeenkomst in mei 2016 hebben wij niets meer over het hotel gehoord.

Wel heeft de NS eind 2016 een begin gemaakt met het opzeggen van de huurcontracten van alle ondernemers in en rond het station. De fietsenmaker zou op 15 februari 2018 als laatste zijn deuren moeten sluiten. Als reden voor de beëindiging van deze contracten werd de ontwikkeling van station genoemd. Tot op dit moment heeft de NS geen antwoord gegeven op de vraag om welke ontwikkelingen het gaat, noch of er al concrete plannen zijn.

Een aantal weken geleden heeft de NS een aantal ondernemers opnieuw een tijdelijk huurcontract aangeboden. Ook de reden hiervoor is niet bekend. Kort geleden hoorden wij dat de initiatiefnemers nog in de zomer van 2017 de plannen voor hun hotel zullen presenteren aan de gemeenteraad.

Omdat de vereniging met stadsdeel en initiatiefnemers de afspraak heeft, dat de buurt nauw betrokken zal worden bij eventuele verdere ontwikkelingen van de plannen en omdat wij sinds medio mei 2016 van geen van beide partijen meer iets hebben gehoord, bevreemdt deze actie ons zeer.

Wij zullen dan ook korte termijn de betrokken bestuurders uitnodigen voor gesprek om kort terug te blikken op wat hier fout is gegaan, maar vooral om gezamenlijk de blik op de toekomst te richten en onze betrokkenheid bij het proces en de communicatie met de buurt vast te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *